Cement

Cement portlandzki – najczęściej stosowany, szary, sypki materiał, otrzymywany ze zmielenia klinkieru z gipsem i dodatkami hydraulicznymi.

Cement hutniczy – otrzymywany jest z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wiązania, którym może być gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego żużla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na działanie siarczanów niż cement portlandzki.

Wyróżniamy:

 • cement hutniczy CEM III/A – zawiera klinkier z dodatkiem 36-65% żużla
 • cement hutniczy CEM III/B – zawiera klinkier z dodatkiem 66-80% żużla
 • cement hutniczy CEM III/C – zawiera klinkier z dodatkiem 81-95% żużla

Cement glinowy – cement otrzymywany przez zmielenie boksytu z wapieniem,stopienie i ponowne zmielenie mieszanki. Cechuje go szybki przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach po użyciu, podwyższona odporność na działanie wyższych temperatur.

Cement pucolanowy – produkowany jest na bazie klinkieru portlandzkiego oraz popiołów lotnych krzemionkowych posiadających właściwości pucolanowe. Wytwarzany jest głównie dla potrzeb konstrukcji, w których nie jest wskazany gwałtowny przyrost wytrzymałości wczesnej, betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur oraz zwiększone działanie agresywnych czynników chemicznych na stwardniały beton.

Piasek

Pod względem składu mineralnego wyróżniamy piaski:

 • kwarcowe
 • wulkaniczne
 • wapienne lub węglanowe
 • polimineralne

W zależności od rodzaju czynnika transportującego i obrabiającego materiał skalny rozróżniamy piaski:

 • morskie
 • rzeczne
 • fluwioglacjalne (polodowcowe)
 • eoliczne (tworzone przez wiatry)